Smidt & Kuin Bewindvoering

Wat is bewindvoering

Bewindvoering wordt ook wel beschermingsbewind genoemd. Het is een beschermingsmaatregel om te voorkomen dat mensen verder in de financiële problemen terecht komen.

Ja, in principe kan iedereen bewind voor zichzelf en zijn partner aanvragen.

Ja, ook instellingen (GGZ, Brijder etc, etc) verzorgers en of begeleiders van betrokkene kunnen een verzoek tot onderbewindstelling indienen.

Ja, het bewind kan ook voor familieleden tot in de 4e graad en het meerderjarig kind worden aangevraagd.

Na de aanmelding bij Smidt en Kuin Bewindvoering volgt een intake- informatiegesprek waarin wij u uitleggen wat het bewind inhoudt en wat de voorwaarden zijn. Tijdens dit gesprek inventariseren wij uw situatie en wordt er gekeken of bewindvoering noodzakelijk is.
Tijdens dit gesprek heeft u de gelegenheid om allerlei vragen te stellen en te beslissen of u wel of niet onder bewind gesteld wilt worden.
Want het aanvragen van bewind is vrijwillig.

Als u na het gesprek besluit dat het bewind toch niet is wat u voor u ogen heeft houdt het voor ons op, en sluiten wij uw aanvraag af.
Als u na het gesprek besluit dat u onder bewind gesteld wilt worden vullen wij een aanvraag formulier voor u in en sturen deze op naar de Rechtbank.
De rechtbank zal als de aanvraag in behandeling is genomen u en de bewindvoerder uitnodigen voor een zitting. Tijdens deze zitting stelt de rechter enkele vragen en zal na het aanhoren van uw antwoorden waarbij mogelijk aangevuld met onze bevindingen/adviezen een vonnis uitspreken.

Zodra de rechtbank het bewind heeft uitgesproken en de beschikking heeft opgestuurd naar ons kantoor neemt Smidt en Kuin Bewindvoering uw financiën over.

De bewindvoerder legt jaarlijks verantwoording af aan de rechtbank door middel van een opgaaf genaamd “Rekening en Verantwoording”. Hierin toont de bewindvoerder aan hoe uw financiën door ons worden beheerd. Tevens worden wij jaarlijks door een externe accountant getoetst, de accountant verzameld dan alle informatie die hij/zij nodig heeft voor haar verklaring.

Een bewindvoerder beheert u gehele vermogen en is verantwoordelijk voor het betalen van de vaste lasten waarbij de betaling van huur, gas, water, licht en de zorgverzekering voorrang heeft op alle overige zaken.
De bewindvoerder zal ook kijken of er aanvullende inkomensmaatregelen mogelijk zijn zoals het aanvragen van bijzondere bijstand voor de kosten van het bewind en het aanvragen van huur- en zorgtoeslag.
Zelf bent en blijft u verantwoordelijk voor het verzorgen van uw inkomen wat inhoudt dat u zelf voor salaris/uitkering moet zorgen.
U bent net zoals bij een dienstverband zelf verantwoordelijk voor de plichten (op tijd aanwezig, tijdig ziek melden etc, etc) maar ook het tijdig aanleveren van de werkbriefjes aan het UWV of het melden van inwoners met een inkomen bij de gemeentelijke sociale dienst.

Indien er (problematische) schulden zijn zal de bewindvoerder u aanmelden bij de schuldhulpverlening van de gemeente. Dit kan uiteindelijk leiden naar een minnelijk traject wat uitgevoerd wordt door de schuldhulpverlener of het wettelijke traject welke wordt uitgesproken door de rechtbank (WSNP)
Voor de verloop en afloop van de procedure bent u zelf verantwoordelijk, wij van Smidt en Kuin Bewindvoering zullen de schuldhulpverlener waar mogelijk informeren over de schulden maar u moet de afspraken nakomen die de schuldhulpverlener met u heeft besproken.

Mochten uw schulden zo gering zijn dan zal de bewindvoerder beoordelen of hij of zij de schulden zonder behulp van een instantie voor u kan regelen. Eén en ander is uiteraard afhankelijk van uw budget (inkomsten min uitgaven).

Voor meer informatie over het bewind, mentorschap of curatele kunt u terecht op de site  van de rijksoverheid. (klik hier)